top of page
6II_2895.jpg

תנאי שימוש באתר

 

תקנון

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

האתר של יקב בזק (להלן: "האתר") הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת יין. האתר הינו בבעלות יקב בזק, מספר עוסק 050827799.

כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד בעלי היקב או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.

יובהר כי רכישה של משקאות חריפים מותרת אך ורק לרוכשים שגילם מעל 18 שנים.

האתר והיקב שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון באופן סביר, עפ"י שיקול דעתם הבלעדית, וזאת ללא צורך במתן התרעה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר או ו/או היקב בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

בהרשמה לאתר ו/או הצטרפות למועדון החברים, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה לinfo@bazakwinery.com

בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 054-6306773 או לכתובת הדוא"ל  info@bazakwinery.com

תנאי שימוש

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם, בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. לא יהיה ניתן לבצע הזמנה עם כרטיס שאינו מונפק בארץ (כרטיס חו"ל).

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא באזורי של האתר, כהגדרתם להלן.

פרטי הרוכש

בעת רכישה באתר, יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/שם חברה, מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום. אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגר הנהלת האתר.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לנמען. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי חשבון BIT או חשבוןPayPal . עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה, לחילופין יהיה עליך למסור לנו את פרטי חשבון הBIT או חשבון ה-PayPal  המשמש אותך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אליך אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלבנטי, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים.

אחריות למוצרים הנמכרים באתר

האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היקב.

הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של היקב ובאחריותו הבלעדית.

הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. הנהלת האתר אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, הנהלת האתר מתחייבת להודיעך על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרת ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את אמצעי התשלום שלך. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

 

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). היקב או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה בו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של היקב.

היקב לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט אם קיבל דרישה לכך מאחת מרשויות המדינה.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

היקב לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה הוא ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם זולת לצורך זה. למרות האמור לעיל, היקב יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ביקב ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי היקב לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל לידי היקב צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים וכיוצ"ב.

היקב יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של היקב להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי היקב ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היקב.

היקב יהא רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

בקיום מקרים שאינם בשליטתו של היקב ו/או הנובעים מכוח עליון, היקב לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של היקב.

משלוחים וזמני אספקה

בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר, יחוייב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום של 40 ₪. איזור החלוקה הוא לכל הארץ בלבד. ליקב, הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ומחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא באזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

מרגע קניית מוצר מהאתר, הלקוח יקבל את המשלוח לכתובת המבוקשת עד 7 ימי עסקים. המשלוח יימסר לרוכש ו/או למי מטעמו בכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד.

במקרה והרוכש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים ליקב ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הרוכש על ידי התקשרות ליקב ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה, יחוייב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים באתר. האמור לעיל לא יחול במידה והרוכש יציין בהזמנה, כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל אחר ששמו ננקב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל אחר מטעמו, כאמור לעיל, תהא של הרוכש.

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה אליו בעת הרכישה. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאי היקב לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהיקב ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, יהא היקב רשאי לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.

שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות מספר הטלפון 054-6306773 בלבד.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד, תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

היקב יהא רשאי על פי שיקול שעתו הבלעדית לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא מורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או דרישה כלפי היקב בגין ביטול העסקה על ידו. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהיקב בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י היקב, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.

יודגש, כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות היקב כפי שתקבע מעת לעת.

הגבלת אחריות

היקב ו/או האתר, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שייגרם למשתמש ו/או לרוכש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם, יהא היקב רשאי להודיע על ביטול רכישה באתר, כולה או מקצתה:

רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושיגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכיוצ"ב.

מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת היקב, לרבות אך לא רק – מחמת כוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה וכיוצ"ב.

תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא היקב בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו ע"י הרוכש.

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את היקב ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר יגרמו ליקב או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר בבעלות היקב. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר, אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרת מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה לכך רשות מראש ובכתב מהיקב.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצ"ב, לכל מטרה אחרת.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג בין רוכש ו/או משתמש באתר לבין היקב ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגייה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים ליקב ו/או לאתר תתברר בישראל, בבתי המשפט (שלום או מחוזי), שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

תנאים נוספים

טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את היקב.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיוצ"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

המועד שנרשם לכל עניין ועניין, במחשבי היקב הוא המועד הקובע לכל דבר.

קניה באתר יקב בזק מצרפת את כתובת המייל של הלקוח באופן אוטומטי לרשימת "מועדון החברים" (ניוזלטר) של יקב בזק.

התקנון עודכן בתאריך 25.10.21

צרו קשר

054-6306773

info@bazakwinery.com

ראשון עד חמישי-10:00-17:00

שישי-09:00-16:00

בתיאום מראש בלבד

היקב כשר ואינו פועל בשבתות וחגים

 

bottom of page